THU MUA PHẾ LIỆU CÁC LOẠI

thông tin liên hệ
Bà Hoàng Thị Huệ
Kinh Doanh - 0908 571 587

Phế Liệu Đồng

Phế Liệu Đồng
Phế Liệu Đồng
Phế Liệu Đồng
Phế Liệu Đồng
Thu Mua Phế Liệu Đồng Đỏ Loại 1 (đồng cáp)
Thu Mua Phế Liệu Đồng Đỏ Loại 1 (đồng cáp)
Thu Mua Phế Liệu Đồng Đỏ Loại 2 (đồng cáp)
Thu Mua Phế Liệu Đồng Đỏ Loại 2 (đồng cáp)
Thu Mua Phế Liệu Đồng Đỏ Loại 3 (đồng cáp)
Thu Mua Phế Liệu Đồng Đỏ Loại 3 (đồng cáp)